ZORG ARBEID en SAMENLEVING

De sector Zorg, Arbeid en Samenleving (ZAS) voert onderzoek en daarop gebaseerde advisering uit met betrekking tot zorg en welzijn, sociale zekerheid en bestuur, mobiliteit en omgeving, veiligheid, migratie en etnisch ondernemerschap, ondernemingsbeleid en medezeggenschap en personeelsbeleid, employability en arbeidsmarkt.

  • Op het terrein van zorg en welzijn wordt voornamelijk onderzoek gedaan op het gebied van: persoongebonden budget in de sectoren verpleging en verzorging, verstandelijke gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, productgebonden budget hulpmiddelen, incontinentieproblematiek bij oudere en zwangere vrouwen, deconcentratie van gehandicaptenzorg, wet voorzieningen gehandicapten, wensen en behoeften van patiënten en consumenten, wonen en zorg voor ouderen en gehandicapten, ondersteuning partners van patiënten, allochtonen en gezondheid, grensoverschrijdende hulpverlening en rampenbestrijding, jeugdhulpverlening.
  • Op het gebied van de sociale zekerheid wordt hoofdzakelijk onderzoek verricht op de volgende terreinen: sociale activering, langdurige werkloosheid, wao- problematiek, allochtonen en de wao- problematiek, werknemers- en werkgeversfraude, sociale verzekeringsfraude.
  • Het onderzoek rond mobiliteit en omgeving bestrijkt uiteenlopende velden: mobiliteitsvraagstukken, gebruik openbaar vervoer, veiligheidsvraagstukken (zowel verkeers- als openbare veiligheid), evaluatie effecten van informatievoorziening, bv in-car informatiesystemen, woonomgeving, milieukwaliteit, voorzieningenniveau.
  • Op het terrein van de veiligheid wordt daarnaast ook onderzoek verricht naar jeugdcriminaliteit, privacy-vraagstukken, grensoverschrijdende en internationale politiesamenwerking.
  • Binnen het thema arbeid worden onderzoeksprojecten uitgevoerd in een grote verscheidenheid van arbeidsorganisaties: zowel in grote als kleine bedrijven, in profit en in non-profit sectoren. Binnen dit werkterrein is sprake van de volgende zwaartepunten: arbeidsomstandigheden en arbozorg, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap, arbeidsmarkt en personeelsvoorziening, scholing, leren op het werk, personeelsontwikkeling, ondernemerschap van etnische groepen, arbeidsparticipatie van (nieuwe) etnische groepen, inhoud, vorm en betekenis van de sociale dialoog, bedrijfsopleidingen en sectoraal opleidingsbeleid.

Soorten onderzoek
Diverse methoden en technieken van onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief, worden door de sector ZAS toegepast. Onze onderzoeker hebben ruime ervaring met: experimenteel onderzoek, effectmetingen, kwaliteitsmetingen, proces- en effectevaluatie van beleidsinstrumenten, evaluatie van wet- en regelgeving, invertarisaserend onderzoek, draagvlak onderzoek, probleemverkenning en analyse, leefsituatieonderzoek, patiëntgebonden onderzoek, monitoren van beleidsveranderingen en grootschalig surveyonderzoek.