ONDERWIJS: ORGANISATIE EN BELEIDSEVALUATIE

Onderzoek en advies over onderwijsorganisatie-, onderwijsbeleid- en schoolorganisatievraagstukken. OOB doet projecten voor alle sectoren in het onderwijs.

Centrale onderzoeksthema’s zijn:
Onderwijsarbeidsmarktvraagstukken: monitoring van aandachtgroepen zoals zij-instromers; studies naar functiedifferentiatie en taakspecialisatie voor leraren en beloningsdifferentiatie in het onderwijs.
Flexibele vormen van inzet van onderwijspersoneel: evaluatie plusleraarschap in basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.
de monitor voor Weer samen naar School.
onderzoek naar beroepsonderwijs: evaluatie leerwerktrajecten, de beroepscultuur en beroepsethiek, de houding van leraren ten opzichte van competentiegericht onderwijs.
studiebelasting van leerlingen en werkdruk
ontwikkelen van een onderbouwinformatiesysteem voor kinderen van vier tot zes
professionalisering van onderwijspersoneel: bijvoorbeeld de sterleraar (www.sterleraar.nl).
planning van onderwijsvoorzieningen en verlangd onderwijs.

Internetpanels

OOB heeft een aantal internetpanels opgezet en ontwikkeld. Hoe denken betrokkenen in het onderwijs over zaken als sponsoring van ict in het onderwijs, mogelijkheden en belemmeringen van ict in het onderwijs in de nabije toekomst, de kansen van ict bij werken in een basisschoolteam, agressie op school. Voorbeeld www.onderwijspersoneelspanel.nl.

Opdrachtgevers

Ministerie van OCW, Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), ‘Kortlopend onderwijsonderzoek’, NWO, gemeenten, regionale opleidingencentra (roc’s), schoolbesturen, procesmanagement, Loyalis Mens en werk, vakorganisaties als Aob.