ITS IN DE MEDIA

Hier vindt u een verzameling van berichten die over ITS verschenen zijn in de verschillende media:
 weergave: 148 actualiteiten, verdeeld over 15 pagina’s, pagina 1
 sortering: datum (aflopend)
 filter: geen filter

Het juiste vervolgonderwijs vinden is geen geringe opgave

 • datum: 22.02.2007
 • Bij allochtone kinderen is het verschil tussen Cito-score en schooladvies al jaren een probleem. Volgens Geert Driessen, kregen allochtone kinderen in de jaren tachtig en negentig juist te hoge adviezen.

Onderwijsassisten komen niet aan de bak

 • datum: 22.02.2007
 • Onderwijsassistenten komen na het behalen van hun mbo-diploma nauwelijks voor de klas terecht. De meesten stromen door naar de pabo om docent te worden, maar een groot deel valt tijdens die opleiding af. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau ITS in opdracht van het Sector Bestuur Onderwijs (SBO). De functie van onderwijsassistenten is eind jaren negentig in het leven geroepen om het werk van leraren op de basisschool te verlichten, zodat ze meer tijd hebben om les te geven. Er zijn toen ook speciale mbo-opleidingen in het leven geroepen om professionele assistenten op te leiden.Ruim de helft van de afgestudeerde onderwijsassistenten kiest voor een vervolgopleiding op de pabo. Volgens een van de onderzoekers van het ITS, Nico van Kessel, is deze route vooral populair onder allochtonen. Het is volgens hem niet duidelijk of zij dat doen omdat ze geen baan kunnen krijgen, of omdat dit voor hen de enige manier is om via het vmbo en mbo een hbo-diploma te bemachtigen.Velen halen de eindstreep echter niet. Bijna dertig procent verlaat de opleiding binnen een jaar. Na drie jaar is veertig procent voortijdig uitgevallen. Van de studenten die hun pabo-diploma wel halen, komt 80 procent ook werkelijk in het onderwijs terecht. Van de overige afgestudeerde mbo-ers vindt slechts een enkeling werk als amanuensis, practicumassistent of remedial teacher. Anderen worden postbesteller of kassamedewerker, aldus het onderzoek.Voor het verlenen van hand- en spandiensten in de klas nemen scholen in plaats van onderwijsassistenten liever ‘echte’ leraren van de pabo, of ze laten het werk door stagaires, moeders, of deels arbeidsongeschikte leraren doen. Dat is goedkoper, zo blijkt uit het onderzoek. Een docente pedagogiek van het ROC Flevoland, waar studenten in Almere een opleiding tot onderwijsassistent kunnen volgen, bevestigt dat scholen niet zitten te springen om de afgestudeerde mbo-ers. Stagaires worden met open armen ontvangen, maar als puntje bij paaltje komt, willen scholen er geen geld aan uitgeven.”Scholen nemen liever een bevoegde leraar, omdat zo iemand in zijn eentje voor een groep kan staan. ,,Bij een onderwijsassistent lopen ze het risico dat het dan misgaat.” Ondanks de negatieve arbeidsperspectieven is het aantal studenten dat kiest voor een mbo-opleiding tot onderwijsassistent onverminderd groot. In het schooljaar 2005/2006 waren er bijna 9500 studenten tegen 1100 in 1999/2000. Daarbovenop komen nog de studenten die een bredere opleiding sociaal pedagogisch werk (SPW) volgen, waarmee ze naast onderwijsassistent ook in een kinderdagverblijf kunnen gaan werken.Nederlands Dagblad 22 februari 2007

 

Leraar geen populair beroep

 • datum: 17.02.2007
 • Het onderwijs is geen populaire sector om in te werken. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in opdracht van de Algemene Onderwijsbond. Twee op de drie jonge leraren jonger dan 35 jaar denkt aan een baan buiten het onderwijs. Een op detien jonge docenten solliciteert of verwacht dat de komende jaren te doen. Gebrek aan perspectief is de drijfveer om het heil elders te zoeken.Bron: Algemeen Dagblad, 170207

Onvoldoende voor onderwijs

 • datum: 13.02.2007
 • Artikel in Metro d.d. 13-02-2007.
  Het onderwijsbestel laat te wensen over, maar de eigen lessen zijn goed. Dat stelt het lerarenpanel van de Algemene Onderwijsbond.De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is volgens leraren de laatste jaren gedaald. Dat blijkt uit een enquźte van onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van de Algemene Onderwijsbond (AOb). De resultaten werden in het meest recente nummer van het Onderwijsblad bekendgemaakt.

Communicatie met achterban verbeteren

 • datum: 12.02.2007
 • Er zijn veel instrumenten voor inspraakorganen om contact te onderhouden met leden van de achterban. De acties die raden ondernemen richting achterban zijn afhankelijk van de gekozen uitgangspunten en werkwijzen van de raden. Frederik Smit geeft in MR Magazine elf suggesties om de relatie met de achterban te verbeteren.

Spaghetti aan inspraakorganen

 • datum: 12.02.2007
 • Scholen staan voor de uitdaging om condities te creėren waarbij personeel, ouders en leerlingen meer mogelijkheden krijgen om betrokken te worden bij beleidsontwikkeling. De Wet medezeggenschap scholen (WMS) geeft scholen die mogelijkheid. Frederik Smit betoogt in MR Magazine dat nieuwe inspraakorganen als themaraad, deelraad en groepsmedezeggenschapsraad de creativiteit en innovatie kunnen bevorderen.

Kerk en moskee

 • datum: 31.01.2007
 • Mens & Maatschappij (81e jaargang nr. 4) bevat een artikel van twee Nijmeegse onderzoekers over godsdienstige participatie en etniciteit.
  Geert Driessen (ITS-Radboud Universiteit Nijmegen) en Frans van der Slik (RU-Letteren) signaleren dat er al veel onderzoek is gedaan naar de godsdienstbeleving van de autochtone bevolking, maar dat dat veel minder het geval is ten aanzien van de allochtonen. In hoeverre is er onder de hier wonende islamieten sprake van secularisatie? Vrijwel alle Turkse en Marokkaanse Nederlanders beschouwen zichzelf als moslim, maar zo’n 40 procent van de jongeren en bijna 30 procent van de ouderen gaat nooit naar de moskee.

Rsi-claim dreigt voor scholen

 • datum: 29.01.2007
 • De rsi-klachten onder leerlingen in het onderwijs zijn zo ernstig en omvangrijk dat scholen vanwege de Arbowet oeten vrezen voor schadeclaims van ouders.
  Arbowet dwingt onderwijs tot maatregelen tegen gezondheidsklachten
  leerlingen.Rond de 70 procent van de leerlingen en studenten in het mbo, hbo en op universiteiten hebben rsi-achtige klachten – pijn – als gevolg van computergebruik; 10 procent van de paar duizend leerlingen en studenten die zijn ondervraagd, geeft aan zelfs zeer veel hinder van de klachten te hebben. Dat heeft onderzoeksbureau ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen deze week gemeld aan het Ministerie van Sociale Zaken. Het ITS deed het onderzoek vanwege de nieuwe Arbowet die sinds 1 januari van toepassing is.
  De wet geldt ook voor leerlingen en studenten. Scholen zijn verplicht maatregelen te nemen om rsi-klachten te voorkomen.

Lokaal arbeidsmarktbeleid verdient nieuwe impuls

 • datum: 26.01.2007
 • Staatscourrant nr19, vrijdag 26 januari 2007, p.3