Veranderingen geven vaak aanleiding tot vragen en problemen bij beleidsmakers. De sector Zorg en Welzijn van het ITS levert een bijdrage aan het oplossen van vraagstukken op dit gebied via beleidsonderzoek. Aansluitend hierop kunnen opdrachtgevers tevens vragen om advisering of een bijdrage aan implementatie van vernieuwingen. Met name in de care-sector van de gezondheidszorg is het ITS reeds jaren actief. Om u een idee te geven waarvoor u zoal bij ons terecht kunt, noemen we hier een aantal voorbeelden.

 • Evaluaties van beleidsinstrumenten en innovaties
  Het ITS is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling en evaluatie van het persoonsgebonden budget (pgb) in de gezondheidszorg. Ook hebben we – wederom in opdracht van het College voor zorgverzekeringen – de experimenten met een pgb voor hulpmiddelen geėvalueerd. In een andere sector, die van auditief-communicatief gehandicapten, zijn de ervaringen met en effecten van deconcentratie van residentiėle zorg in kaart gebracht. Daarnaast is de regeling voor blindegeleide-honden geėvalueerd om zo nieuwe criteria te leveren voor de kwaliteit van de blindegeleide-hondenscholen.
 • Evaluatiesvan wet- en regelgeving
  Voor de provincie Gelderland is onderzocht hoe de regionale Platforms Regiovisie Ouderenzorg functioneren en welke resultaten de platforms hebben bereikt. Ook is er een interactieve methode (Group Decision Room) toegepast om samen met de betrokken partijen tot een toekomstvisie voor regionaal overleg te komen. Voor de provincie Noord-Holland heeft het ITS onderzocht wat de effecten zijn van de Stimuleringsregelingen Zorgvernieuwing. Hiermee tracht de provincie zorgvernieuwingen in de gezondheidszorg te realiseren. Omdat deze gelden zijn gekoppeld aan het regiovisieproces is ook gekeken naar de relatie met de regiocommissies en het regiovisieproces.
 • Gebruikersonderzoek en kwaliteit van zorg
  Wensen en behoeften van patiėnten staan steeds meer centraal. Verschillende organisaties, waaronder de Zonnebloem, het Ivoren Kruis en Stichting Korrelatie hebben een tevredenheidsonderzoek onder hun gebruikers laten doen. Dit om na te gaan of hun diensten nog voldeden aan de vraag of dat deze aan verandering toe waren. Het ITS heeft daarnaast een lange traditie in het meten van kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Hierbij gaat het niet om een algemeen oordeel over de zorg; de kwaliteit wordt bij de gebruikers gemeten aan de hand van geobjectiveerde items over verschillende aspecten van de hulpverlening zoals omvang, tijdstippen, bejegening en deskundigheid van de hulpverleners.
 • Monitoren van beleidsveranderingen
  Voor een voormalig verzorgingshuis is onderzocht in hoeverre hun nieuwe dienstencentrum vraaggestuurde dienstverlening weet te realiseren. Hiervoor is een monitoringsinstrument ontwikkeld. Tweejaarlijks worden cliėnten gevraagd naar hun mening over keuzevrijheid, keuzemogelijkheden en tevredenheid over de dienstverlening. De metingen geven aan waar verbeteringen nodig zijn en leggen een basis voor beleidsinterventies om beter te kunnen aansluiten bij de vraag van de cliėnt.
 • Longitudinaal en cliëntgebonden onderzoek
  In verschillende onderzoeken worden cliënten langdurig gevolgd om te weten te komen of bepaalde interventies effect hebben gehad. Voorbeelden hiervan zijn effecten van bekkenbodemtherapie op incontinentieproblemen bij ouderen en zwangeren met een verhoogd risico. En een onderzoek naar de effectiviteit van interventies bij het ondersteunen van mantelzorg van dementerenden.

EXPERTISE

Wij zijn gewend om – indien nodig – verschillende perspectieven naar voren te brengen. Het onderzoek richt zich dan op beleidsmakers, uitvoerenden, gebruikers en eventueel belangenbehartigers. Binnen de sector Zorg en Welzijn werken verschillende wetenschappelijke disciplines samen. U kunt een beroep doen op de expertise van gezondheidswetenschappers, epidemiologen, medisch-, gezins- en welzijnssociologen, waarvan een aantal tevens een verpleegkundige achtergrond heeft.