Het ITS is een onafhankelijk instituut verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gespecialiseerd in beleidsonderzoek, beleidsadvisering en kennisoverdracht. Alles op sociaal – wetenschappelijke basis. Het ITS werkt professioneel, op not-for-profit basis en met heldere afspraken over budget, onderzoeksaanpak en planning. Bijna 40 jaar onderzoekservaring op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, arbeid, sociale zekerheid en bestuur, en mobiliteit staan tot uw beschikking.

Op het instituut werken in totaal ongeveer 75 mensen waarvan 55 als wetenschappelijk medewerker. Hun discipline is veelal sociologie, psychologie of pedagogie/onderwijskunde. Daarnaast werken er medewerkers vanuit een juridische, bestuurskundige, taalkundige, of sociaal-geografische achtergrond. Deze combinatie van disciplines stelt ITS in staat zich in te zetten voor uiteenlopende beleidsvragen.

Missie
Met sociaal-wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Het ITS biedt opdrachtgevers

 • Probleemverheldering op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek
 • Beleidsonderzoek voor een uitgebalanceerde afweging van beleidsalternatieven
 • Evaluatieonderzoek naar – de effecten van- beleidsmaatregelen
 • Advies over de implementatie van beleid op basis van (ITS-) onderzoek
 • Ontwikkeling van voorlichtings- en trainingsprogramma’s
 • Dataverzameling en datamanagement met behulp van geavanceerde faciliteiten.

Medewerkers
De uiteenlopende thema’s waarmee het ITS te maken heeft vragen om een gevarieerd onderzoekersprofiel. Het onderzoekspersoneel van ITS bestaat onder andere uit sociologen, psychologen, onderwijskundigen, taalkundigen, gezondheidswetenschappers, historici en sociaal geografen.

Opdrachtgevers
ITS werkt in opdracht van:

 • Landelijke overheid, provincies en gemeenten
 • Werkgevers- en werknemersorganisaties
 • Zorginstellingen
 • Bedrijfsleven
 • Scholen en universiteiten
 • Onderwijszorginstellingen
 • Internationale organisatie

Organisatiestructuur
Het ITS bestaat uit 3 onderzoekssectoren, een afdeling dataverzameling en datamanagement, de diverse ondersteunende afdeling en de directie en is een zelfstandig bedrijf binnen de Radboud Universiteit Nijmegen.

De onderzoekssectoren

 • Onderwijs: organisatie en beleidsevaluatie (OOB).
 • Onderwijs: loopbaan en kwaliteitsontwikkeling (OLK).
 • Zorg, arbeid en samenleving.

Data
Deze afdeling zowel intern als voor externe opdrachtgevers dataverzameling en datamanagement.

De ondersteuning

 • Bureau ondersteuning. Deze afdeling omvat: algemeen secretariaat, directiesecretariaat, tekstverwerking, reprografie, interne en externe communicatie en receptie.
 • Systeembeheer
 • Financiële administratie
 • Intern beheer
 • Personeel en Organisatie

Gedragscode Statistiek en Onderzoek
Belangen deelnemers aan onderzoek beter beschermd door nieuwe gedragscode.

De privacy van mensen die meewerken aan onderzoek wordt beter beschermd door een nieuwe gedragscode. Op 18 februari 2004 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) zijn goedkeuring gehecht aan de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Met deze gedragscode wordt voldaan aan de eisen die de Wet op de bescherming van persoonsgegevens (WBP) stelt aan de bescherming van privacygevoelige gegevens.

De gedragscode biedt respondenten van onderzoek een stevige bescherming.
Persoonsgegevens worden nooit en te nimmer vrijgegeven. Tijdens gebruik door de onderzoekers worden de gegevens goed bewaard en streng beveiligd. Direct na afloop van elk onderzoek wordt de koppelingsmogelijkheid tussen onderzoeksgegevens en persoonsgegevens ongedaan gemaakt en na het verstrijken van zes maanden worden de persoonsgegevens vernietigd.
Burgers kunnen dus zonder bedenkingen meedoen aan onderzoek dat door deze gedragscode wordt gereguleerd. Voor gevallen waarin de respondent van mening is dat er in strijd met de gedragscode is gehandeld, voorziet de gedragscode in een beroepsregeling.

De gedragscode is een vorm van zelfregulering van de onderzoeksbranche. Zij is het resultaat van een unieke samenwerking van drie organisaties die onderzoeksinstituten vertegenwoordigen: de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de MarktOnderzoekAssociatie.nl (MOA).
De VBO is de brancheorganisatie van het beleidsonderzoek, de VSO is de organisatie van onderzoek en statistiek afdelingen van gemeenten en provincies en de MOA is de brancheorganisatie van het marktonderzoek.
De leden van deze drie branche-organisaties zijn samen verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de gegevens die in Nederland voor onderzoek worden verzameld. Het ITS is als lid aangesloten bij de VBO.

De gedragscode werd officieel door het CBP aangeboden aan de besturen van de drie organisaties tijdens een bijeenkomst op 24 maart 2004 in het Tropenmuseum te Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst kwamen een aantal inhoudelijke aspecten van de gedragscode aan de orde.