De onderzoeksactiviteiten betreffen alle sectoren van het onderwijs. Centrale thema’s zijn:

 • Achterstandsgroepen in basis- en voortgezet onderwijs
 • Leerprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Onderwijs voor hoogbegaafden
 • Keuze van vervolgonderwijs
 • Kwaliteit in leerprocessen – pedagogisch didactische kernstructuur (PDKS)
 • Veiligheid – Preventie van geweld op scholen
 • De ontwikkeling van een integraal jeugdbeleid
 • Competentiegericht leren
 • Voorkomen en aanpak van voortijdig schoolverlaten
 • Keuze voor Bèta-vakken, wetenschap en techniek
 • Studiefinanciering
 • Studievertraging en studie-uitval
 • Toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever wordt gebruik gemaakt van verschillende benaderingen, zowel kwantitatief als kwalitatief (surveys, beleidsevaluaties, achtergrondstudies of combinaties hiervan). Een belangrijk deel van het onderzoek wordt periodiek uitgevoerd (cohort-onderzoek, monitors) of maakt deel uit van een onderzoeks­programma.

Periodiek uitgevoerd onderzoek

 • Binnen het primair onderwijs worden om de twee jaar leerprestaties en andere kenmerken van opeen­volgen­de cohorten gemeten en met elkaar vergeleken in het Prima-cohortonderzoek. Een deel van deze leerlingen wordt ook in het voortgezet onderwijs gevolgd. Schoolbesturen en gemeenten kunnen scholen aan dit onderzoek laten deelnemen.
 • In het primair en voortgezet onderwijs en in de BV-sector wordt onderzocht hoe de kwaliteit van het onderwijs verbeterd kan worden zodat het optimaal aansluit op ver­schil­len tussen leerlingen. Binnen deze onderzoekslijn is een pedagogisch-didactische kernstructuur (PDKS) uitgewerkt en wordt een ICT-programma onder de naam DIMS gebruikt.
 • In de BVE-sector wordt een aantal belangrijke kenmerken van de deelnemers gemo­nitord in de BVE-deelnemersmonitor. Op basis van de oordelen over de oplei­ding wordt ook de kwaliteit van het onderwijs in deze sector gemeten.
 • In het hoger onderwijs wordt jaarlijks de Studentenmonitor Hoger Onderwijs uitge­voerd waarin een groot aantal onderwerpen aan de orde komt, waaronder een beoor­deling van de kwaliteit van het onderwijs.
 • De kwaliteit van universiteiten vanuit het perspectief van de hoogleraren wordt jaarlijks onderzocht in de Elsevier Faculty Rating.

Opdrachtgevers
Opdrachtgevers voor het onderzoek van de sector zijn alle geledingen van de overheid (rijk, provincies en gemeenten), particulier initiatief (school- en instellings­besturen, landelijke koepels en netwerken) en intermediaire organisaties (NWO, Onderwijs­raad, Inspectie van het Onderwijs, Landelijke Pedagogische Centra, SCP, Landelijk Netwerk Autisme).