Een van de velden waarop ITS onderzoek uitvoert is Mobiliteit & Omgeving.

In Mobiliteitsprojecten staan verkeer en vervoer centraal, met een accent op de mens. Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld aandacht voor draagvlak, effecten op gedrag en beïnvloedbaarheid van gedrag. ‘Omgeving’ heeft betrekking op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Belevings­vraagstukken en inrichtingsaspecten staan dan vaak centraal. Ook milieu-gerelateerde vraagstukken waarbij de mens een rol speelt behoren tot het werkterrein.

Soorten onderzoek
Elke beleidsvraag vergt een op de situatie en de behoefte afgestemde onderzoeksopzet. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek is mogelijk. Zowel grootschalige als kleinschalige projecten worden lokaal, regionaal, landelijk of internationaal door ITS uitgevoerd. Het ITS beschikt hiervoor over eigen faciliteiten voor dataverzameling.

Hieronder staan voorbeelden van ITS-projecten die binnen het werkveld Mobiliteit & Omgeving regelmatig voorkomen.

 • Evaluatie van maatregelen of praktijkproeven / draagvlakonderzoek
  • draagvlak van afgedwongen rijsnelheid bij bestuurders
  • acceptatie van veiligheidsvoorzieningen door truckers
  • waardering van attentieborden langs de weg
  • evaluatie Saneringsregeling Wet bodembescherming
 • Effect-onderzoek
  • gebruik en effecten van in-car informatiesystemen
  • effect van verkeerseducatie bij jongeren
  • invloed van steunmaatregelen op regionale ontwikkeling
 • Regulering mobiliteit
  • mobiliteitsmanagement in het woon-werkverkeer
  • beïnvloeding vervoermiddelkeuze
  • bevordering sociale veiligheid in het openbaar vervoer
 • Beschrijvend/analytisch onderzoek
  • beleving woonomgeving rond tracé Betuweroute
  • informatiebehoeften van weggebruikers en OV-reizigers
  • marktsegmentering
  • ouderen en hun woonomgeving
 • Verkeersveiligheidsonderzoek
  • houding en gedrag van jongeren
  • verkeerseducatie
  • effect van maatregelen op veiligheidsbeleving

Samenwerking
ITS-onderzoek wordt geheel zelfstandig uitgevoerd of in samenwerking met derden. Dat laatste vindt plaats indien de vraag van de klant aanvullende expertise vergt. Er zijn veel goede voorbeelden van vruchtbare samenwerking met andere partijen, zowel met ‘vakbroeders’ als met bureaus die andere dan sociaal-wetenschappelijke expertise bieden, zoals verkeerskundig advies­bureaus en communicatiebureaus.

Advies over onderzoek
Gegeven de ruime ervaring met onderzoek wordt ITS ook ingeschakeld voor het verstrekken van advies over de wijze waarop nieuw onderzoek uit te zetten of over het opzetten van een meetinstrument dat valide en betrouwbaar is. Ook wordt ITS gevraagd om een onafhankelijk kwaliteitsoordeel te geven over reeds uitgevoerd onderzoek.