ITS onderzoekt (beleids)vragen op het gebied van arbeidsinhoud en organisatie van de arbeid, arbeidsomstandigheden en sociaal beleid, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap, werkgelegenheid, arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie. Het onderzoek vindt veelal plaats op internationaal, nationaal, regionaal of branche/sector niveau. Daarnaast worden opdrachten gedaan voor afzonderlijke ondernemingen. Van deze laatste zijn er geen openbare publicaties beschikbaar.

Doelen onderzoek
Het onderzoek van het ITS is er vaak op gericht in beeld te brengen welke ontwikkelingen zich in bepaalde sectoren en bedrijven voordoen, hoe partijen in bedrijven – ondernemers, managers, medewerkers – met die ontwikkelingen omgaan en welke uitwerking hun activiteiten in de bedrijfspraktijk hebben. Opdrachtgevers kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om hun beleid te evalueren en zicht te krijgen op knelpunten en verbeterpunten in de beleidsuitvoering. Ze kunnen de resultaten ook gebruiken om nieuw beleid te ontwikkelen of beleidsvisies voor langere termijn op te stellen.

Voorbeeldvragen

 • Hoe gaan sectoren en bedrijven om met nieuwe regelgeving rond arbeid en organisatie?
 • Welke invloed hebben overheidsmaatregelen in de bedrijfspraktijk?
 • Waarvoor worden bedrijfssubsidies precies gebruikt?
 • Wat gebeurt er in het kader van allerlei programma’s en projecten die voor en door bedrijven worden opgezet?

Actueel onderzoek
Aansluitend bij actuele sociaal-economische discussies richt nogal wat onderzoek zich op vernieuwingsprocessen in sectoren en bedrijven. De laatste jaren heeft het ITS diverse onderzoeken gedaan naar innovatieprocessen in het midden- en kleinbedrijf, scholingsactiviteiten van werkenden en werkzoekenden, organisatieverandering en loopbaanbeleid in bedrijven en branches. Daarnaast is het personeelsmanagement van bedrijven en instellingen regelmatig onderwerp van onderzoek. In diverse projecten in profit en non-profitsectoren is nagegaan welke consequenties nieuwe ontwikkelingen in economie en maatschappij voor belangrijke onderdelen van personeelsmanagement hebben: arbobeleid, wervingsbeleid, scholingsbeleid, loopbaanbeleid, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap.

Expertise
Het ITS heeft ruime ervaring met kwantitatief en kwalitatief sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek: monitoring, schriftelijke enquetes, telefonische interviews, face-to-face interviews, websurveys, internet-searches, focusgroepen, workshops en casestudies. Dit biedt de mogelijkheid in projecten een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden in te zetten. Voor opdrachtgevers kan daarmee telkens een onderzoeksaanpak op maat worden uitgewerkt.
Tevens worden adviesprojecten aangenomen waarin ITS-medewerkers vanuit hun opgebouwde inhoudelijke en methodische expertise opdrachtgevers adviseren met betrekking tot een veelheid van problemen op het gebied van arbeid en arbeidsvraagstukken.

Strategisch onderzoek en advies voor ondernemingen en instellingen
In opdracht van besturen, directies of ondernemingsraden voert ITS projecten uit die als doel hebben goed onderbouwde oplossingen te vinden voor strategische vragen van de onderneming of instelling. Veelal gaat het hier om een bepaalde combinatie van onderzoek en advies. Het probleem van de opdrachtgever staat centraal. ITS is erop gericht een oplossing voor het probleem te vinden dat draagvlak heeft bij zowel de leiding als de uitvoerende medewerkers.

Thema’s:

 • Strategische marktpositie
 • Reorganisaties en herstructurering
 • Ondernemingsbeleid en bedrijfsopleidingen
 • Strategische marktpositie en competentiemanagement
 • Klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverleningsprocessen
 • Strategisch beleid, communicatie en werkbeleving
 • Internationale harmonisatie van dienstverleningsprocessen
 • Werkbeleving
 • Klantentevredenheid
 • ICT benchmarking in het onderwijs
 • Strategie en kerncompetenties in het onderwijs
 • Draagvlak voor technologische innovaties
 • Medezeggenschap in het onderwijs
 • Kennismanagement, kennistransfer en innovatie
 • Medezeggenschap en ondernemingsraad
 • Strategisch beleid en kwaliteit van werkprocessen

In alle verscheidenheid gaat het steeds om opdrachten waarin op basis van zo goed mogelijke informatie en analyse van de situatie gezocht wordt naar oplossingen die een breed draagvlak hebben binnen de organisatie. Belangrijk daarin is communicatie en het voeren van een open dialoog tussen betrokken geledingen.