ARBOBELEID

Het ITS heeft een jarenlange traditie op het gebied van onderzoek naar de arbowet- en regelgeving.
Recentelijk is een onderzoek afgerond dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW ten behoeve van de evaluatie van de Arbowet 1998. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat de wettelijke instrumenten RIE en Plan van aanpak redelijk zijn geïmplementeerd in alle sectoren. Het instrumentarium leidt tot een versterking van het arbobewust zijn in de organisatie en is een drijfveer om concrete maatregelen te nemen tegen arborisico’s. Deze bevindingen gaan in hoge mate op voor de grote onderneming, maar in sterk afnemende naarmate het aantal medewerkers minder is dan 20 of 10 werknemers.
Voortbouwend op dit onderzoek is in het voorjaar van 2004 een nader aanvullend onderzoek verricht voor de Vakcentrale FNV. Hieruit blijkt dat slechts 23% van de werkgevers met minder dan 10 werknemers een actief arbobeleid voert. Werkgevers met weinig personeelsleden zijn eerder geneigd een actief arbobeleid te voeren als:

  • zij zich ervan bewust zijn dat hun medewerkers risico’s lopen,
  • uit de RIE blijkt dat maatregelen gewenst of nodig zijn,
  • zij de kosten van ziekteverzuim willen beperken,
  • zij ervan overtuigd zijn dat actief arbobeleid goed is voor de motivatie van personen.