Actualiteiten

Hier vindt u actualiteiten van ITS:

 • weergave: 21 actualiteiten, verdeeld over 3 pagina’s, pagina 1
 • sortering: datum (aflopend)
 • filter: geen filter

Ouder minder betrokken bij school

  • datum: 13.11.2007
  • Ouders laten de opvoeding van hun kind steeds vaker aan de leerkrachten van school over. Dit is één van de uitkomsten van ITS-onderzoek naar betrokkenheid en participatie van ouders van basisschoolkinderen. Frederik Smit en Geert Driessen onderzochten in opdracht van BOPO twee jaar lang de ouderbetrokkenheid en -participatie op ruim vijfhonderd scholen.  Zowel ‘witte’ als ‘zwarte scholen’ werden bevraagd. Heeft op ‘witte’ scholen 80% van de ouders niet meer de tijd hand- en span diensten te verlenen, op ‘zwarte’ scholen zijn nog minder actieve ouders te vinden.De publicatie “Ouders, scholen en diversiteit: Ouderbetrokkenheid en -participatie op scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen” van de auteurs Frederik Smit, Geert Driessen, Roderick Sluiter en Mariël Brus is verkrijgbaar bij ITS.

PGB in perspectief: Evaluatie persoonsgebonden budget nieuwe stijl 2005 -2006

 • datum: 09.11.2007
 • Staatssecretaris Bussemaker heeft de Tweede Kamer geinformeerd over het evaluatieonderzoek pgb. Deze is gebaseerd op het tweede evaluatierapport  “Evaluatie persoonsgebonden budget nieuwe stijl 2005-2006” van ITS.In de notitie aan de Tweede Kamer beschrijft mw. Bussemaker haar visie op het pgb en informeert over de feiten rondom het pgb. Daarbij wordt speciaal ingegaan op de groei van het pgb en de factoren die daaraan ten grondslag liggen en zouden kunnen liggen. Tenslotte komen de pgb-maatregelen die genomen worden met ingang van 2008 aan de orde en de beleidsvoornemens met het oog op een betere beheersing van de uitgaven in de AWBZ en het pgb op de wat langere termijn.Het volledige ITS rapport “Evaluatie persoongebonden budget nieuwe stijl 2005-2006” is verkrijgbaar bij ITS. Van dit rapport is ook een beleidssamenvatting beschikbaar.

Doofpotmentaliteit agressie hardnekkig, veiligheidsgevoel verbeterd

 • datum: 23.10.2007
 • De veiligheid rondom de school is naar het gevoel van het onderwijspersoneel sinds 2003 sterk verbeterd. Scholen lijken ook strenger geworden: de regels zijn duidelijker en worden beter gehandhaafd dan in 2003. Voor de tweede keer hield het Onderwijsblad van de AOb samen met onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit een uitvoerige enquête onder onderwijspersoneel naar het veiligheidsgevoel. Opmerkelijk is dat nog altijd een kwart rapporteert dat scholen geweld proberen te verdoezelen ‘uit angst voor de goede naam’ van de instelling, iets wat demoraliserend werkt bij het personeel. ‘De goede naam van de school’ vier jaar laterTweede agressie en geweldsenquête onder onderwijspersoneel

  Metingen 2003-2007 vergeleken.


Zorgarbeidsmarkt door overheveling thuiszorg zwaar onder druk.

 • datum: 23.10.2007
 • Opinie Erik de Gier, hoogleraar Arbeidsmarktbeleid(Staatscourant, 16-10)Er is beroering op de zorgarbeidsmarkt. Aan de ene kant staan de alarmbellen in de zorgsector op rood, omdat er door de vergrijzing de komende jaren behoefte is aan veel personeel. Aan de andere kant dreigen er op korte termijn forse ontslagen.

ITS onderzoekers hebben directe toegang tot CBS bestanden

 • datum: 12.10.2007
 • Onderzoekers van het ITS hebben van nu af direct toegang tot de CBS-databestanden over bedrijven en huishoudens in Nederland. Dit is van direct belang voor onderzoeken op het terrein van onderwijs, sociale zekerheid en zorg. Het ITS is een van de weinige instituten die op deze directe wijze over de CBS gegevens kunnen beschikken. Onderzoekers hoeven niet meer naar Voorburg te reizen.

  De Directeur-Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek, drs. G. van der Veen en dr. J.W. Winkels, directeur van het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) van de Radboud Universiteit Nijmegen sloten deze week de overeenkomst over het gebruik van gegevensbestanden voor  wetenschappelijk onderzoek in Nijmegen. De schat aan gegevens waarover het CBS beschikt mogen door het ITS nu met behulp van ‘’remote access’’ worden geanalyseerd. Dit betekent dat een ie van onderzoekers van het ITS via goed beveiligde internetverbindingen en met behulp van speciale authenticatieprocedures toegang krijgen tot velerlei databestanden met gegevens over bedrijven en huishoudens in Nederland. Waar voorheen naar Voorburg gereisd werd kunnen de gegevens nu in Nijmegen worden geanalyseerd in het kader van onderzoeksprojecten op het terrein van onderwijs, sociale zekerheid, arbeidsmarkt en zorg.


Lessen van de apenrots

 • datum: 11.10.2007
 • Aristoteles stelde al dat de mens een politiek dier is. De hoogste kunst van politiek is de juiste bondgenoten te kiezen en daarmee coalities te vormen om mogelijke rivalen buiten spel te zetten. Als je door de ogen van een primatoloog naar inspraakorganen kijkt, zie je soms groepsprocessen die sterke gelijkenis vertonen met de ‘machtsspelletjes’ in een apenkolonie. Net als apen besteden optimaal functionerende medezeggenschapsraden veel tijd aan de relaties met collega’s, want anders worden ze nooit ‘dierbaar’ en komt er niets terecht van samenwerken. Frederik Smit en Paulette Gadet onderzochten welke lessen we kunnen trekken uit de gelijkenis met de apenrots. Zie hun verslag in MR Magazine, nummer 10, oktober 2007.

Cursusaanbod getest

 • datum: 11.10.2007
 • Veel medezeggenschapsraden in het onderwijs volgen een basiscursus om aan de slag te gaan met de Wet medezeggenschap op scholen. Frederik Smit en Roderick Sluiter onderzochten het scholingsaanbod.

Sekseverschillen in het onderwijs?

 • datum: 29.08.2007
 • Recentelijk is in verschillende landen paniek uitgebroken naar aanleiding van berichten dat meisjes jongens zijn voorbijgestreefd in het onderwijs. Het ‘boys’ problem’ was geboren. Maatregelen werden aangekondigd om deze nieuwe vorm van ongelijkheid te bestrijden. Dr. Geert Driessen en dr. Annemarie van Langen hebben een internationaal vergelijkende literatuurstudie verricht om na te gaan of er inderdaad sprake is van verschillen tussen jongens en meisjes in hun onderwijsprestaties, of er daarbij verschillen zijn tussen een aantal westerse landen, en als er verschillen zijn welke verklaringen daarvoor dan kunnen worden gegeven. De resultaten van deze studie zijn nu samengevat in het artikel: Geert Driessen & Annemarie van Langen (2007). ‘Sekseverschillen in het onderwijs. ‘The boys’ problem in internationaal perspectief’, Mens & Maatschappij, 82, (2), 109-132.

Erik de Gier over toekomstprojectie van de Duitse arbeidsmarkt

 • datum: 23.08.2007
 • Erik de Gier, ITS programmaleider en hoogleraar Comperatief arbeidsmarktbeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, becommentarieert in de Staatscourant het toekomstperspectief dat een klein jaar geleden geproduceerd werd door de Bertelsmann Stifung. Deze prestigieuze Duitse denktank publiceerde het document ZwanzigZwanzig en bevat een intrigerende toekomstprojectie van de Duitse arbeidsmarkt in 2020.

Leraar basisschool stapt over: Een op de vier wil naar voortgezet onderwijs door financiële regeling van ministerie

 • datum: 07.08.2007
 • Het dreigende lerarentekort in het voortgezet onderwijs kan bestreden worden met overstappende leraren van basisscholen.
  Bijna een kwart van de leraren op basisscholen overweegt om komend jaar over te stappen naar het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Nijmeegse instituut ITS. Eén op de 25 leerkrachten wil die stap zelfs ’zeker’ maken.
  De belangstelling bij de basisschooldocenten wordt aangewakkerd door een regeling van het ministerie van onderwijs die alleen komend schooljaar geldt. Het ministerie stelt scholen in het voortgezet onderwijs 25.000 euro per overstappende docent in het vooruitzicht.
  Dat bedrag kan besteed worden aan de scholing en begeleiding van de nieuwe man of vrouw. Die is namelijk niet bevoegd om in het voortgezet onderwijs les te geven. Binnen twee jaar moet die bevoegdheid alsnog gehaald worden.
  De doorstroom van docenten van basis- naar voortgezet onderwijs kan bijdragen aan het bestrijden van het lerarentekort. In het basisonderwijs wordt de komende jaren geen tekort verwacht, in het voortgezet onderwijs wel. Als de economie aantrekt, zal daar volgens het ministerie in 2010 vijf procent van de lerarenbanen onbezet blijven.
  Vooral in de Randstad hebben scholen al moeite om leraren te vinden. Wervings- en iebureau Docentenbank.nl telt nu twee keer zoveel vacatures als vorig jaar. Directeur Evert Weide schat dat in de hele Randstad 1100 vacatures zijn. „Maar hoe groot het probleem echt is, blijkt pas als het schooljaar begint.”
  Het valt echter te bezien hoe groot de bijdrage zal zijn die basisschoolleraren kunnen leveren aan het bestrijden van dit tekort. Het ministerie steunt slechts 200 docenten bij hun overstap. Zijn er meer overstappers, dan moeten die het zonder financiële ondersteuning doen.
  Daar komt bij dat veel docenten weliswaar serieus nadenken over een overstap, maar daar uiteindelijk toch van afzien, voorspelt Nico van Kessel van het ITS. Ze vinden het aantrekkelijk om aan een andere leeftijdsgroep les te geven en zich te specialiseren in één of twee vakken. Ook hun salaris gaat omhoog. „Maar totdat zij hun bevoegdheid op zak hebben, kunnen zij geen vaste aanstelling krijgen, en dat schrikt veel belangstellenden af.”
  Ten slotte is het de vraag of basisschooldocenten ingezet kunnen worden waar de nood het hoogst is. Volgens het ITS willen de meesten het liefst Nederlands geven, en in dat vak is inderdaad een lerarentekort te verwachten. Maar voor andere tekortvakken (zoals Duits, natuur- en scheikunde) hebben ze nauwelijks belangstelling.

  Bron: Trouw 07-08-2007